Language: English
Profiel - Regeling Kantoorklachten - Algemene Voorwaarden - Privacy Beleid

ALGEMENE VOORWAARDEN 2020

M.E.L.B.A. Advocatuur / MELBA Netherlands Advisory

 

1. ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van elke opdracht die wordt uitgevoerd tussen een cliënt (hierna: “Cliënt”) en / of Mauritius B. M. Wijffels en/of enige entiteit die behoort tot M.E.L.B.A. Advocatuur / MELBA Netherlands Advisory of the Netherlands (hierna: “MELBA”) alsmede van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee verband houdende overeenkomsten tussen Cliënt en MELBA en van alle door MELBA gedane aanbiedingen en/of offertes en facturen met uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden.

1.2 Een opdracht komt tot stand door het uitvoeren van een opdrachtbevestiging of opdrachtovereenkomst tussen Cliënt en MELBA. Bij gebreke van een opdrachtbevestiging zijn deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

1.3 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien en voor zover MELBA deze uitdrukkelijk schriftelijk aan Cliënt heeft bevestigd. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van een opdrachtbevestiging en deze Algemene Voorwaarden, prevaleren deze laatste te allen tijde.

1.4 Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden of in een opdrachtbevestiging of een overeenkomst van opdracht nietig zijn of worden, dan blijven deze Algemene Voorwaarden of een dergelijke brief of overeenkomst voor het overige volledig van kracht en zullen Cliënt en MELBA in goed overleg een dergelijke bepaling onmiddellijk te vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 1.5 Deze Algemene oorwaarden zijn gelijkelijk van toepassing op eventuele rechtsopvolgers van zowel Cliënt als MELBA.


2. VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT

2.1 Om een goede uitvoering van de opdracht te verzekeren, is Cliënt verplicht om MELBA alle door MELBA verlangde gegevens, documenten en informatie te verstrekken in de door MELBA aangegeven vorm. Het niet nakomen door Cliënt van deze verplichting ontslaat MELBA van haar verplichting de opdracht te (blijven) uitvoeren. Extra kosten die ontstaan doordat de Cliënt niet alle gegevens, documenten en informatie die MELBA nodig heeft, niet of niet op tijd heeft verstrekt, komen voor rekening van de Cliënt.

2.2 Cliënt is verplicht MELBA onverwijld te informeren over feit of omstandigheid waarvan Cliënt redelijkerwijs kan aannemen dat deze van belang of direct of indirect relevant kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht.

2.3 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en integriteit van de door of namens Cliënt aan MELBA verstrekte gegevens, documenten en informatie.

2.4 Cliënt zal MELBA alle informatie verstrekken die MELBA nodig heeft om MELBA te laten voldoen aan alle wettelijke of nalevingsvereisten in elk rechtsgebied dat relevant is voor de betreffende opdracht en in het bijzonder de informatie die vereist is om de identiteit en het trackrecord van de Cliënt te bepalen.

2.5 Cliënt zal elke factuur van MELBA zonder enige aftrek, opschorting of verrekening binnen vijftien dagen na factuurdatum betalen op het daarvoor op de factuur aangegeven bank- of gironummer, bij gebreke waarvan Cliënt automatisch in verzuim zal zijn. Alle (buiten) gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van factuurbetalingen komen voor rekening van de Cliënt met een minimum van vijftien procent (15%) van het te innen bedrag. Gerechtskosten zijn niet beperkt tot de proceskosten, maar deze komen geheel voor rekening van de Cliënt indien wordt geoordeeld dat de Cliënt geheel of grotendeels in gebreke is gebleven.

2.6 Cliënt zal MELBA kosteloos stellen voor alle gerechtskosten, belastingen, zegelrechten en alle redelijke kosten, uitgaven en buitengerechtelijke vergoedingen die MELBA heeft gemaakt bij het verlenen van de diensten onder de opdracht, op voorwaarde van schriftelijk bewijs daarvan door MELBA.

2.7 MELBA is gerechtigd van Cliënt - zowel voor als tijdens de uitvoering van de opdracht - gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling dan wel zekerheidstelling te verlangen, bij gebreke waarvan MELBA gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat die betaling heeft plaatsgevonden.

2.8 Betalingen door Cliënt op grond van 2.5, 2.6 of 2.7 hierboven worden niet gerestitueerd, behalve in het geval van:

(i) MELBA's opzet of grove nalatigheid;

(ii) voortijdige beëindiging van de opdracht door Cliënt om een andere reden dan MELBA's opzet of grove nalatigheid, in welk geval MELBA het recht heeft om het bedrag dat overeenkomt met de uren die MELBA effectief heeft besteed tijdens de opdracht in te houden tegen het dan geldende uurtarief naast de bedragen die de Cliënt aan MELBA verschuldigd is op grond van artikel 11. hierboven, onverminderd eventuele andere aanspraken op schadevergoeding die MELBA kan hebben op grond van deze algemene voorwaarden en/of de wet; en

(iii) tussentijdse beëindiging van de opdracht door MELBA op grond van het feit dat de Cliënt zijn verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden blijft schenden na schriftelijk verzoek van MELBA om hieraan te voldoen met inachtneming van een redelijke termijn, in welk geval MELBA professionele gerechtigd is om het bedrag dat overeenkomt met de uren die MELBA effectief heeft besteed tijdens de opdracht in te houden tegen het dan geldende uurtarief in aanvulling op de bedragen die de Cliënt aan MELBA verschuldigd is op grond van 2.6 hierboven, niettegenstaande eventuele andere rechten op compensatie die MELBA kan hebben onder deze Algemene Voorwaarden en/of de wet.


3. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1 MELBA zal elke opdracht naar beste kunnen en met de nodige professionele zorgvuldigheid uitvoeren zonder ooit te garanderen dat enig bepaald resultaat wordt bereikt. Geen enkele communicatie tussen de Cliënt en MELBA, ongeacht de inhoud ervan, zal worden opgevat als een andersluidende verklaring.

3.2 Termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten worden afgerond, zijn slechts fatale termijnen indien Cliënt en MELBA dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.3 Een opdrachtbevestiging of opdrachtovereenkomst kan door Cliënt niet worden beëindigd op grond van het overschrijden van een voorziene termijn van voltooiing, tenzij vaststaat dat de uitvoering van de opdracht blijvend onmogelijk is geworden of tenzij MELBA de opdracht niet voltooit binnen een redelijke termijn die Cliënt aan MELBA schriftelijk heeft medegedeeld aan het einde van de oorspronkelijk overeengekomen termijn.


4. BETROKKENHEID VAN DERDEN

4.1 MELBA zal de wijze bepalen waarop en eventueel door welke hulppersonen, adviseurs of adviseurs de opdracht zal worden uitgevoerd.

4.2 In afwijking van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald met betrekking tot beperking van aansprakelijkheid, zal de inschakeling van hulppersonen door MELBA met de nodige zorgvuldigheid en zoveel mogelijk in overleg met Cliënt plaatsvinden.


5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 MELBA is jegens Cliënt alleen aansprakelijk voor het niet of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht indien en voor zover dit het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van MELBA.

5.2 MELBA is in geen geval aansprakelijk voor de prestaties of advisering door een partner, hulppersoneel, adviseur of consulent werkzaam in het kader van een opdracht, met inbegrip van opzet of grove schuld, aangezien dergelijke partijen voor eigen rekening en risico zullen handelen.

5.3 Noch MELBA, noch derden in dienst van MELBA als hulppersoneel, adviseur of consulent in het kader van een opdracht zijn aansprakelijk voor schade geleden door de Cliënt of een derde, met inbegrip van handelsverliezen en indirecte en gevolgschade, al dan niet gebaseerd op als gevolg van het verstrekken door of namens Cliënt aan MELBA van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie of als gevolg van een handelen of nalaten door of namens Cliënt.

5.4 MELBA is gerechtigd namens Cliënt beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid van hulppersonen te aanvaarden en zal Cliënt daarover voor zover nodig informeren.

5.5 Iedere aansprakelijkheid van MELBA is te allen tijde beperkt tot het lagere bedrag van; ten eerste het bedrag dat wordt uitbetaald door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering en ten tweede het bedrag dat overeenkomt met het totaal van de facturen die door Opdrachtgever effectief aan MELBA zijn uitbetaald onder de desbetreffende opdracht.

5.6 Iedere vordering tot vergoeding van schade dient Cliënt binnen (2) twee maanden na ontdekking van de schade bij MELBA in te dienen, bij gebreke waarvan ieder recht op schadevergoeding vervalt.

5.7 Cliënt zal MELBA vrijwaren en MELBA schadeloos stellen voor elke claim van een derde die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht door MELBA ten gunste van Cliënt, met inbegrip van maar niet beperkt tot aandeelhouders, belanghebbenden, uitvoerende bestuurders, commissarissen en personen in dienst van de Cliënt, behalve voor zover dergelijke claims het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van MELBA.

5.8 Onverminderd het hierna bepaalde in paragrafen 7.1. en 7.2, zal de opdracht uitsluitend ten behoeve van Cliënt worden uitgevoerd en kunnen derden geen rechten ontlenen aan de prestatie of de inhoud daarvan.

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

6.1 Alle rechten met betrekking tot producten van het intellect geproduceerd door MELBA in het kader van een opdracht komen uitsluitend toe aan MELBA, inclusief maar niet beperkt tot: juridisch en / of zakelijk advies, juridische en / of zakelijke oplossingen, juridische en / of zakelijke adviezen, werkwijzen, (model) overeenkomsten, juridische en / of commerciële opmaak, standaard of maatwerk juridische of zakelijke documenten, systemen, ontwerpen, systeemontwerpen en software.

6.2 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van MELBA, is Cliënt niet gerechtigd, rechtstreeks of via derden, de producten van het intellect waarnaar wordt verwezen in, te kopiëren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te delen, beschikbaar te stellen, te publiceren of op welke manier dan ook te exploiteren of om ze over te dragen of vast te leggen op enig type gegevensdrager.

7. VERTROUWELIJKHEID

7.1 MELBA verplicht zich tot geheimhouding jegens derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle gegevens of informatie die door Cliënt met betrekking tot de opdracht zijn verstrekt, behalve wanneer MELBA wettelijk of op bevel van een bevoegde autoriteit verplicht is om dergelijke gegevens of informatie bekend te maken. MELBA zal elke derde die bij de uitvoering van de opdracht is ingeschakeld aan dezelfde geheimhoudingsplicht onderwerpen. MELBA is niet aansprakelijk voor schending door een dergelijke derde van diens vertrouwelijkheidsverplichting.

7.2 Bovendien is MELBA, wanneer zij voor zichzelf optreedt in tuchtrechtelijke, civiele of strafrechtelijke procedures, gerechtigd om de gegevens en informatie waarnaar in de vorige paragraaf wordt verwezen, te gebruiken, evenals alle andere informatie waarvan het kennis heeft genomen of waarvan het bekend is en die MELBA naar eigen goeddunken noodzakelijk acht voor de bescherming van haar belangen in de bovengenoemde procedures.

7.3 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van MELBA, is de Cliënt niet gerechtigd, rechtstreeks of via derden, om informatie die door MELBA aan de Cliënt is verstrekt, in welke vorm dan ook, te kopiëren, te vermenigvuldigen, openbaar te maken, te delen, beschikbaar te stellen of te publiceren, inclusief maar niet beperkt tot alle producten van het intellect vermeld in sectie 6. hierboven.

8. SLOTBEPALINGEN

8.1 Elke verbintenis tussen de Cliënt en MELBA wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.

8.2 Behalve zoals bepaald in 8.3 hieronder zal elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met een overeenkomst tussen de Cliënt en MELBA en die Cliënt en MELBA niet minnelijk kunnen schikken, worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde Rechtbank in Amsterdam, Nederland.

8.3 Niettegenstaande de bepalingen in de 8.1 en 8.2 hierboven, kan MELBA een procedure aanhangig maken tegen de Cliënt in een andere jurisdictie indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een dergelijke procedure bevorderlijk zal zijn voor het innen van juridische kosten en/of vergoeding van kosten en uitgaven.

Contact M.E.L.B.A.

M.E.L.B.A. Advocaatuur
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam, Netherlands
+31 (0) 20 221 3742
mauritius@melba-legal.com
- www.melba-legal.com