Language: English
Profiel - Regeling Kantoorklachten - Algemene Voorwaarden - Privacy Beleid

PRIVACY BELEID

M.E.L.B.A. 2020

 

M.E.L.B.A. Advocatuur respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG”). Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 14 oktober 2020.

M.E.L.B.A. Advocatuur behoudt zich het recht voor dit privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie zal steeds raadpleegbaar zijn via www.melba-legal.com/privacybeleid. U wordt dan ook aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer sprake is van wezenlijke wijzigingen in ons privacybeleid, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website www.melba-legal.com.

In dit privacybeleid wordt het volgende toegelicht:

• Welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;

• voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw persoonsgegevens verwerken;

• hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;

• met wie wij uw persoonsgegevens delen;

• hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;

• over welke rechten u als betrokkene beschikt;

• ons gebruik van cookies;

• hoe u contact met ons kunt opnemen.

 

PERSOONSGEGEVENS

M.E.L.B.A. Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten van M.E.L.B.A. advocatuur en/of omdat u deze gegevens zelf aan M.E.L.B.A. Advocatuur heeft verstrekt. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;

• contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer;

• alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website of door ons uw visitekaartje te geven. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals een andere advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

 

DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

• Om onze juridische diensten te verstrekken;

• voor het afhandelen van uw betaling;

• om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;

• voor marketingactiviteiten, zoals nieuwsbrieven, en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;

• indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

• De uitvoering van een overeenkomst;

• het voldoen aan een wettelijke verplichting; • gerechtvaardigd belang;

• uw toestemming.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVOMRING

M.E.L.B.A. ADVOCATUUR neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

BEWAARTERMIJN

M.E.L.B.A. Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

 

DELEN MET DERDEN

M.E.L.B.A. Advocatuur verkoopt uw gegevens niet aan derden. In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

• Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, andere advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.

• Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

• Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit privacybeleid vermelde grondslagen. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. M.E.L.B.A. Advocatuur is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van M.E.L.B.A. Advocatuur, sluit M.E.L.B.A. Advocatuur met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Indien het in het kader van het verstrekken van onze diensten aan u noodzakelijk is dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte, zal M.E.L.B.A. Advocatuur er op toezien dat een dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

 

BEVEILIGING

M.E.L.B.A. Advocatuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via 020 799 7345 of mauritius@melba-legal.com.

 

UW RECHTEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door M.E.L.B.A. Advocatuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mauritius@melba-legal.com. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), nummer van het identiteitsbewijs en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. M.E.L.B.A. Advocatuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

 

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan van invloed zijn op het functioneren van de website. M.E.L.B.A. Advocatuur maakt geen gebruik van cookies of vergelijke techniek op haar website.

 

CONTACT

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via: mauritius@melba-legal.com of M.E.L.B.A. Advocatuur, Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA Amsterdam.

Contact M.E.L.B.A.

M.E.L.B.A. Advocaatuur
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam, Netherlands
+31 (0) 20 221 3742
mauritius@melba-legal.com
- www.melba-legal.com