Language: English
Profiel - Regeling Kantoorklachten - Algemene Voorwaarden - Privacy Beleid

M.E.L.B.A. ADVOCATUUR is het kantoor Mauritius Wijffels.

M.E.L.B.A. ADVOCATUUR streeft ernaar uw belangen zo goed mogelijk te behartigen en hecht aan een goede relatie met haar cliënten. Voor het geval u desondanks ontevreden mocht zijn over aspecten van de dienstverlening en overleg hierover naar uw mening onvoldoende uitkomst heeft geboden, kunt u een officiële klacht bij M.E.L.B.A. ADVOCATUUR indienen. Uw brief dient te worden geadresseerd aan: “De klachtenfunctionaris van M.E.L.B.A. ADVOCATUUR”.

Artikel 1. Begripsbepalingen 
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2. Klachtprocedure

 • De klacht dient te worden ingediend binnen drie maanden na het moment waarop klager kennis nam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat aanleiding heeft gegeven tot de klacht. Indiening van een klacht kan schriftelijk aan het kantooradres van M.E.L.B.A. ADVOCATUUR dan wel via mauritius@melba-legal.com.

 • Indien een klager het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar de heer mr. Mauritius B.M. Wijffels, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

 • Mr. Wijffels stelt de klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht en tracht samen met de klager tot een oplossing te komen.

 • Mr. Wijffels handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst ervan of doet u met opgave van redenen mededeling over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

 • Mr. M.B.M. Wijffels stelt u schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

 • Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen u als klager en mr. Wijffels het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 3. Overig

 • De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 • Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam. Daarnaast kunt u uw klacht indienen bij de Deken van de Orde van Advocaten.

Contact M.E.L.B.A.

M.E.L.B.A. Advocaatuur
Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam, Netherlands
+31 (0) 20 221 3742
mauritius@melba-legal.com
- www.melba-legal.com